Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN

Medch Consultancy & Education
Hertoginnelaan 3
9901 HV  Appingedam

Ook handelend onder de namen Match Consultancy & Education, Medch Consultancy, Match Consultancy .

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1  Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle overeenkomsten  tot uitvoering  van werk  en/of diensten  aangegaan  door  Medch  Consultancy  &  Education,  ook  handelend  onder  de  namen Match Consultancy & Education, Medch Consultancy en Match Consultancy, gevestigd te Appingedam, hierna
te noemen Medch.

1-2  Bijzondere  van  de  voorwaarden  van Medch  afwijkende bepalingen  zijn  idelechts bindend  indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2  Begrippen.

2-1  Onder Medch wordt in dit verband verstaan het opleidingsinstituut Medch, waaronder docenten en ander personeel voor zover betrokken in de uitvoering van de overeenkomst.

2-2  Medch  biedt  cursussen  en  opleidingen  aan  onder  de  volgende  keurmerken: NIBHV, Medizon, NRR, ERC, Oranje Kruis tenzij anders overeengekomen.

2-3  Onder  de  “Opdrachtgever”  wordt  in  dit  verband  verstaan  de  organisatie,  waaronder  tevens begrepen  het  personeel,  staf  en  directie,  waarmee  een  overeenkomst  is  gesloten  betreffende  de uitvoering  zoals  in de opdrachtbevestiging genoemd. Tevens wordt onder  “Opdrachtgever” verstaan
de natuurlijke persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

2-4  Contractactiviteit:  Onder  contractactiviteit  wordt  verstaan  een  door  Medch  georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen “open” en “gesloten” activiteiten.

2-5  Open  activiteit:  Een  “open”  activiteit  is  een  activiteit  waaraan  iedereen  kan  deelnemen  of waarvan  iedereen gebruik kan maken en die voldoet aan de door Medch gestelde  toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon/deelnemer werkt.

2-6  Gesloten  activiteit:  Een  “gesloten”  activiteit  is  een  activiteit  die  wordt  georganiseerd  voor medewerkers  uit  een  organisatie  of  een  beperkt  aantal  met  name  genoemde  organisaties.  Het programma van de gesloten activiteit wordt in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever
samengesteld.

2-7  Materialen:  alle  systemen,  trainings-  en  cursusmaterialen,  defibrillatoren,  reanimatiepoppen, brandblussers,  bedrijfswagens, modellen,  schema’s,  programma’s,  documentatie, werkinstructies  op papier en papieren, die  in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door
Medch ter beschikking worden gesteld.

2-8  Apparatuur:  alle  machines,  installaties,  computers,  beamers,  fotocamera’s  en/of  andere audiovisuele  middelen  inclusief  de  zgn.  randapparatuur,  waarmede  gegevens  op  informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

Artikel 3  Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

3-1  Medch aanvaardt  slechts de  toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3-2  Eventuele  toepasselijkheid  van  vorengenoemde  algemene  voorwaarden  laten  echter  de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Medch onverlet,  tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

3-3  Algemene voorwaarden worden slechts door Medch aanvaard onder bovengenoemde condities en  vinden  slechts  toepassing  op  de  daarvoor  bestemde  transactie.  Latere  transacties  zullen  niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

Artikel 4  Aanbiedingen.

4-1  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4-2  Mondelinge  aanbiedingen  door Medch  of  diens  ondergeschikten  zijn  niet  bindend,  tenzij  deze door hem zijn bevestigd.

4-3  De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Medch exclusief eventuele emballage.

4-4  Indien  voor het opstellen  van een offerte  inventariserende werkzaamheden dienen  te worden verricht bij de opdrachtgever, dan zullen deze kosten worden door berekend aan de opdrachtgever.

4-5  Gegevens  in  drukwerken  verstrekt  door  Medch  zijn  aan  wijziging  onderhevig  zonder voorafgaand bericht, zij binden Medch niet.

Artikel 5  Afspraken.

Afspraken  of  overeenkomsten  met  ondergeschikte  leden  van  het  personeel  van  Medch  binden  de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6  Overeenkomst.

6-1  De  overeenkomst  tot  het  verrichten  van  diensten  c.q.  uitvoering  van  werkzaamheden  wordt eerst bindend voor Medch door zijn schriftelijke bevestiging.

6-2  Elke  met  Medch  aangegane  overeenkomst  bevat  de  ontbindende  voorwaarde  dat  hem  van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

6-3  Opdrachtgever  zal  toestaan  dat  Medch  zonodig  informatie  betreffende  hem  opvraagt,  voor welke informatie Medch zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

6-4  Gegevens  betreffende  het  aangebodene  zoals  eigenschappen,  aanwijzingen  enz.,  alsmede gegevens  in drukwerken,  tekeningen, afbeeldingen e.d. door Medch bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

6-5  Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Medch gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden  ter hand wordt gesteld of dat van de  inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

6-6  De  overeenkomst  wordt  bindend  nadat  Medch  cursusgegevens  waaronder  het  tarief  van  de cursus  bevestigt  via  e-mail,  fax  of  brief.  Opdrachtgever  wordt  verzocht  de  cursusgegevens  te controleren  en  per  e-mail,  fax  of  brief  één  en  ander  voor  akkoord  te  verklaren  tenzij  anders
overeengekomen.

6-7  De  drukwerken  welke  door  Medch  ter  beschikking  worden  gesteld  zijn  naar  beste  inzichten samengesteld  op  grond  van  onderzoek  en  praktijkervaring.  Medch  aanvaardt  echter  geen  enkele aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie van de inhoud c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door
de opdrachtgever.

6-8  De  overeenkomst  van  koop  en  verkoop  van  goederen  en/of  uitvoering  van  werkzaamheden wordt eerst bindend voor Medch door zijn schriftelijke bevestiging.

Artikel 7  Overeenkomst voor bepaalde tijd.

7-1  Onder een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verstaan:
•  een  overeenkomst die betrekking heeft op  een bepaalde periode, dan wel  een overeenkomst
die eindigt op een vooraf gestelde datum.
•  een  overeenkomst  die  betrekking  heeft  op  een  bepaalbare  periode,  d.w.z.  een  periode  die
eindigt, doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet.

7-2  De  overeenkomst  voor  bepaalde  tijd  eindigt  van  rechtswege  aan  het  einde  van  de
overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.

7-3  Tussentijdse  beëindiging  van  de  overeenkomst  voor  bepaalde  tijd  is  niet  mogelijk,  tenzij
schriftelijk  anders  is  overeengekomen.  In  dat  geval  dient  schriftelijk  te  worden  opgezegd,  met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Artikel 8 Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

8-1  Onder een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt verstaan een overeenkomst die niet voor
bepaalde tijd is aangegaan.

8-2  De  overeenkomst  voor onbepaalde  tijd  kan worden beëindigd middels  schriftelijke opzegging,
waarbij een opzegtermijn van tenminste 8 weken in acht dient te worden genomen.

8-3  De overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt uitsluitend tegen het einde van de maand.

Artikel 9  Overeenkomst/Koop op afstand

9-1  Indien  er  sprake  is  van  een  overeenkomst  op  afstand  heeft  de  opdrachtgever,  zijnde  een
natuurlijk  persoon  niet  handelend  in  de  uitoefening  van  een  beroep  of  bedrijf,  het  recht  de
overeenkomst binnen een  termijn van zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden.

9-2  In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste
lid van dit artikel zal Medch (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen
een termijn van dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever
terugbetalen.

9-3  Medch behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de
retourzending  te  weigeren  indien  het  vermoeden  bestaat  dat  de  goederen  gebruikt  dan  wel
beschadigd zijn.

Artikel 10  Duurovereenkomsten.

10-1  Indien Medch met  opdrachtgever  een  overeenkomst  sluit,  die  niet  in  het  verrichten  van  een
eenmalige  hoeveelheid  werkzaamheden  voorziet,  doch  in  het  door  Medch  periodiek  of  anderszins
regelmatig  verrichten  van  werkzaamheden,  dan  geldt  een  zodanige  overeenkomst  voor  een
uitdrukkelijke  overeengekomen  periode,  of  bij  ontbreken  van  een  zodanige  overeenkomst  voor  een
jaar.

10-2  Na ommekomst van de periode als bedoeld in lid 1 wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd
verlengd zonder dat  ter zake enige  formaliteit zal zijn vereist,  totdat de overeenkomst door een van
beide  partijen  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  twee  maanden  schriftelijk  zal  worden
beëindigd.

10-3  Indien Medch zich bindt om gegevens die de opdrachtgever aan Medch verstrekt te verwerken,
kan  opdrachtgever  de  opdracht  zonder  inachtneming  van  de  vooraf  overeengekomen  opzegtermijn
beëindigen, mits de opdrachtgever aan Medch voordien een afkoopsom heeft betaald, welke Medch op
verzoek aan opdrachtgever zal opgeven.

Artikel 11  Voorschotnota.

11-1  Medch  is  gerechtigd  bij  het  aangaan  van de overeenkomst  een  voorschotnota  te  zenden  aan
opdrachtgever.

11-2  Opdrachtgever  is  verplicht  deze  voorschotnota  en/of  voorlopige  nota  binnen  30  dagen  na
factuurdatum te betalen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd.

Artikel 12  Prijzen.

12-1  Alle  overeenkomsten worden  steeds  afgesloten  op  basis  van  de  op  het  tijdstip  van  afsluiting
geldende  prijzen  exclusief  examengelden,  cursusboek  en  evt.  catering,  doch  inclusief
cursusmaterialen.

12-2  Indien  na  de  overeenkomst  de  prijzen  van  lonen,  sociale  lasten,  belastingen, materialen  e.d.
verhogingen  ondergaan,  of  koersfluctuaties  zowel  van  binnenlandse-  als  buitenlandse  valuta  zich
voordoen,  ook  al  geschieden  deze  ingevolge  reeds  bij  de  aanbieding  te  voorziene omstandigheden,
kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

12-3  Indien  de  prijsfluctuatie meer  dan  5%  bedraagt  van  de  overeengekomen  transactieprijs  zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst  te ontbinden,  tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg  is van
een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

12-4  Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Medch niet.

Artikel 13  Aanbetaling.
Medch  is  gerechtigd  bij  het  aangaan  van  de  overeenkomst  een  aanbetaling  van minimaal  25%  te
vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Medch
de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling,  benevens  schadevergoeding, waarvan  in  ieder  geval  de wettelijke  rente  over  het  door
hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 14  Omvang van de opdracht advies en nazorg.
14-1  Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van Medch:
a.  het  instellen  van  een  vooronderzoek  en/of  het maken  van  een  voorontwerp  of  een  voorlopig
rapport;
b.  het maken van een definitief ontwerp of rapport;
c.  de voorbereiding van de uitvoering;
d.  de begeleiding van de uitvoering;
e.  advies en nazorg.

14-2  Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een
of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.

Artikel 15  Hulpmiddelen en werkruimtes.
15-1  Alle kosten van de voor de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen.
Medch is vrij in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

15-2  Indien  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  bij  opdrachtgever  plaats  zal  vinden  zal
opdrachtgever  de  voor  de  werkzaamheden  benodigde  hulpmiddelen  en  schone  werkruimtes  ter
beschikking stellen conform de schriftelijke overeenkomst.

15-3  Het  dient  Medch  te  allen  tijde  mogelijk  te  zijn  de  door  hem  te  gebruiken  werkruimtes  te
betreden,  tenzij  deze  werkruimtes  overdag  voor  normale  werkzaamheden  gebruikt  worden.  De
werkruimtes  zullen  tijdens  de  activiteiten  uitsluitend  aan Medch  ter  beschikking worden  gesteld  en
afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.

15-4  In  overleg  met  Medch  zal  de  opdrachtgever  ten  behoeve  van  het  personeel  van  Medch
voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

15-5  Het  zal  opdrachtgever  niet  toegestaan  zijn  de  hulpmiddelen  en  werkruimten  zonder
toestemming  van  Medch  te  gebruiken  c.q.  te  betreden.  Indien  opdrachtgever  in  strijd  met  deze
bepaling  toch  gebruik  maakt  van  bedoelde  materialen,  dan  is  hij  volledig  aansprakelijk  voor  de
daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.

15-6  Indien  opdrachtgever/cursist  ter  uitvoering  van  de  overeenkomst  hulpmiddelen,  materialen
en/of  apparatuur meeneemt  naar  de  cursuslocatie  zal  Medch  in  overleg met  opdrachtgever/cursist
zorgdragen  voor  voldoende  afsluitbare  ruimte.  Voor  eventuele  schade  aan  deze  hulpmiddelen
aanvaardt Medch geen aansprakelijkheid,  tenzij de schade het gevolg is van schuld en/of nalatigheid
door Medch.

Artikel 16  Wijzigingen samenstelling cursus.
Het onderwijs wordt gegeven zoals omschreven in de drukwerken en/of cursusmateriaal van Medch en
zoals  aangegeven  in  de  lesprogramma’s  van  de  keurmerkinstituten,  zoals  eerder  genoemd. Medch
behoudt  zich  het  recht  voor  tijdens  de  duur  van  de  cursus  de  samenstelling  van  de  cursus  aan
gewijzigde  inzichten en wijzigingen van richtlijnen en procedures die door de keurmerkinstituten dan
wel door Overheid/Europese Unie worden geïnitieerd, aan te passen.


Artikel 17  Vooropleiding.

17-1  De bij elke cursus vermelde vooropleidingindicatie  is geen vereiste voor deelname, maar geeft
aan welk kennisniveau minimaal bij de opdrachtgever/cursist aanwezig wordt geacht.

17-2  Mocht  tijdens of voor aanvang van een cursus blijken dat een opdrachtgever/cursist niet over
het  minimale  vereiste  kennisniveau  beschikt,  dan  heeft  Medch  het  recht  deze  opdrachtgever  te
weigeren, dan wel uit te sluiten van verdere deelname.

Artikel 18  Diverse regels met betrekking tot alle activiteiten.
18-1  Medch  kondigt  zijn  open  activiteiten  onder  meer  aan  in  zijn  eigen  publicaties,  tijdschriften,
brochures  en  folders  en  via  advertenties  of  persberichten  in  andere  media  of  via  haar  website
www.medch.nl.  De  prijzen,  plaatsen  en  data  daarin  genoemd  zijn  onder  voorbehoud  en  kunnen,
wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

18-2  Medch  heeft  het  recht  een  opdrachtgever/cursist  te weigeren  indien  deze  niet  voldoet,  naar
inzicht van Medch, aan de gestelde toelatingscriteria.

18-3  Indien  het  voor  een  docent  door  overmacht  onmogelijk  is  een  bijeenkomst  te  verzorgen,  zal
Medch trachten een vervangende docent in te zetten. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan behoudt
Medch zich het recht om de bijeenkomst naar een ander tijdstip te verplaatsen.

18-4  Tevens heeft Medch het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen nadat de namen
van  docenten  en  cursusleiding  via  publicaties,  advertenties  e.d.  bekend  zijn  gemaakt.  De
opdrachtgever kan uit deze wijziging geen rechten ontlenen, de inschrijving te annuleren tenzij aan de
bepalingen omtrent annulering door de opdrachtgever wordt voldaan.

18-5  Medch kan de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren indien weers- of andere bijzondere
omstandigheden een te groot risico vormen voor de veiligheid van mens en dier en/of accommodatie,
dit ter beoordeling van Medch.

18-6  Opdrachtgever/cursist  dient  zich  te  houden  aan  de  kledings-  en  veiligheidsinstructies  van
Medch.

18-7  Medch  heeft  het  recht  een  opdrachtgever/cursist  te  weigeren  dan  wel  de  toegang  tot  de
cursuslocatie te ontzeggen indien deze zich niet houdt aan de instructies van de docent.

Artikel 19  Aanvullende regels met betrekking tot open activiteiten.
19-1  Een  open  activiteit  vindt  slechts  dan  doorgang  indien  er  voldoende  aanmelding  is,  dit  ter
beoordeling van Medch.

19-2  Medch  beslist  in  principe  twee weken  voor  de geplande  aanvangsdatum over het  al dan niet
doorgaan van de activiteit. Medch behoudt echter het  recht om deze beslissing  te verschuiven naar
één week voor de geplande aanvangsdatum.

19-3  Indien  een  activiteit  geen  doorgang  vindt  zal  er  restitutie  van  het  reeds  betaalde
deelnemersgeld  plaatsvinden. Wanneer  een  opdrachtgever  dit wenst  kan  het  bedrag worden  benut
voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele  tussentijdse  tariefstijgingen
worden de opdrachtgever dan niet in rekening gebracht.

19-4  Indien Medch zijn beslissing over het al dan niet doorgaan van de activiteit heeft opgeschort tot
één  week  voor  de  geplande  aanvangsdatum,  heeft  de  opdrachtgever  het  recht  om  de  inschrijving
kosteloos te annuleren tot het moment dat Medch besluit tot het doorgaan van die activiteit.

19-5  Indien  Medch  de  geplande  aanvangsdatum  wijzigt  –  opschort  dan  wel  vervroegt  –  heeft  de
opdrachtgever  het  recht  om  de  inschrijving  kosteloos  te  annuleren,  onder  voorbehoud  dat  de
annulering binnen één week na bekendmaking van de verandering door Medch moet zijn ontvangen.

Artikel 20  Lesmateriaal.
20-1  De  opdrachtgever  is  verplicht  het  hem  toegezonden  materiaal  uitsluitend  voor  persoonlijk
gebruik  te  bestemmen.  Bij  overtreding  van  deze  bepaling  is  Medch  gerechtigd  de  overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.

20-2  De opdrachtgever is gehouden het lesmateriaal noch gedurende de studie, noch na afloop van
de studie, geheel of gedeeltelijk anders dan voor persoonlijke studie  te gebruiken, aan derden af  te
staan of door derden te doen gebruiken.

20-3  Het  auteursrecht  van  het  lesmateriaal  berust  bij  Medch,  onverminderd  de  rechten  van
oorspronkelijke  auteurs.  Het  lesmateriaal mag  niet  worden  verveelvoudigd  en/of  openbaar  worden
gemaakt  door  middel  van  druk,  fotokopie,  microfilm  of  op  welke  andere  wijze  dan  ook,  zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Medch.

Artikel 21  Vervanging van derden.
21-1  Medch  is gerechtigd derden door andere derden  te vervangen  indien zulks noodzakelijk  is. De
nieuwe derden zullen minimaal de kennis en ervaring hebben zoals overeengekomen.

21-2  De opdrachtgever komt  slechts dan het  recht  toe de overeenkomst met Medch  te beëindigen
indien van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij de overeenkomst nog voortzet.

Artikel 22  Afbeeldingen.
Afbeeldingen, foto’s en modellen of andere aanduidingen welke vertoond of verstrekt worden, worden
vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond. De zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23  Gebruik van internet als communicatiemiddel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en
mededelingen  ten  gevolge  van  het  gebruik  van  internet  of  enig  ander  communicatiemiddel  in  het
verkeer tussen Medch en de opdrachtgever, is Medch niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld aan de zijde van Medch.


Artikel 24  Persoonsgegevens (Registratie cursisten).
Medch  respecteert  en  beschermt  de  privacy  van  zijn  opdrachtgevers.  Medch  beperkt  zich  tot
registratie  van  die  gegevens,  die  noodzakelijk  zijn  voor  de  afwikkeling  van  de  bestelling  en  de
communicatie met de opdrachtgever. Medch verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De  door  opdrachtgever  verstrekte  gegevens  zullen  worden  opgenomen  in  een  bestand.  Tenzij  de
opdrachtgever  aangeeft  daarop  geen  prijs  te  stellen,  zal  Medch  de  gegevens  gebruiken  om  zijn
producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 25  Het  aanbod.
25-1  De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en
zo volledig als de redelijkheid vereist.

25-2  Als  door  Medch  aan  de  opdrachtgever  de  mogelijkheid  wordt  aangeboden  via  een
communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten
daarvan uiterlijk bij het aanbod worden medegedeeld.

25-3  Beperkingen  of  uitsluitingen  van  de  zichttermijn  op  grond  van  de  specifieke  aard  van  de
betreffende goederen, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

25-4  De opdrachtgever kan de  zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk  inroepen op de wijze die door
Medch bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 26  Leveringstermijnen.
26-1  De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.  Bij  niet  tijdige  levering  dient  de  opdrachtgever  Medch  schriftelijk  in  gebreke  te
stellen.

26-2  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Medch zijn
de goederen te leveren.

26-3  Wanneer  bestelde  goederen,  na  het  verstrijken  van  de  leveringstermijn  niet  door  de
opdrachtgever  zijn afgenomen,  staan die goederen voor  zijn  rekening en  risico  te zijner beschikking
opgeslagen.

Artikel 27  Gedeeltelijke levering.
Elke  gedeeltelijke  levering,  waaronder  mede  wordt  verstaan  de  levering  van  goederen  van  een
samengestelde  order,  kan worden  gefactureerd;  in  een  dergelijk  geval moet  betaling  plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde in artikel 52 Betaling.

Artikel 28  Vervoer.
De  verzending  geschiedt  op  de  wijze  als  door  Medch  aangegeven.  Wenst  de  opdrachtgever  een
zending anders  te ontvangen,  zoals onder andere door  snel- of expresverzending, dan zijn de extra
kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 29  Auteurs- en publicatierechten.
29-1  Het  auteurs-  en  publicatierecht  op  door  Medch  ter  beschikking  gesteld  schriftelijk
ondersteunend materiaal berust bij Medch of zijn rechtverkrijgende.

29-2  Het  is  de  opdrachtgever  met  name  niet  toegestaan  tijdens  de  cursus  gebruikte
softwareproducten  of  gedeelten  daarvan  te  verveelvoudigen  en/of  ter  beschikking  van  derden  te
stellen.

29-3  Overdracht kan  slechts  schriftelijk geschieden. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren
is slechts toegestaan met Medch zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

29-4  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete
verschuldigd  van  € 5.000,00,  onverminderd  Medch  zijn  recht  om  aanspraak  te maken  op  volledige
schadevergoeding.

Artikel 30  Intellectuele eigendomsrechten.
30-1  Op  alle  door Medch  verstrekte  ontwerpen,  afbeeldingen, modellen  enz.  behoudt  hij  zich  alle
intellectuele  eigendomsrechten  voor.  Verveelvoudiging,  openbaarmaking  en  kopiëren  zijn  slechts
toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

30-2  De  in  het  eerste  lid  bedoelde  ontwerpen,  afbeeldingen,  modellen  enz.  blijven  zijn
onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

30-3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete
verschuldigd  van  € 5.000,00,  onverminderd  Medch  zijn  recht  om  aanspraak  te maken  op  volledige
schadevergoeding.

Artikel 31  Adviezen.
31-1  Het  is  niet  toegestaan  bij  de  aanvaarding  van  enig  werk  gebruik  te maken  van  Medch  zijn
adviezen, ontwerpen e.d., behoudens dan, wanneer met hem daarover overeenstemming is bereikt, of
het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van Medch.

31-2  De  adviezen  van  Medch  ten  aanzien  van  het  aanbrengen  of  treffen  van  voorzieningen  in
verband met  door  hem  te  verrichten  diensten  zijn  vrijblijvend. Medch  is  niet  verantwoordelijk  voor
technische en/of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd
aan of in verband met zijn diensten.

Artikel 32  Uitstel van de opdracht.
32-1  Medch  heeft  het  recht  om  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  uit  te  stellen  indien
opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

32-2  Tenzij  anders  overeengekomen,  is  bij  uitstel  van  het  werk  of  een  gedeelte  daarvan  de
opdrachtgever  een  zodanig  gedeelte  van  de  factuur  verschuldigd  als  met  de  stand  van  de
werkzaamheden van Medch overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Medch voortvloeien uit
eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

32-3  Zodra het werk  later voortgang vindt, is Medch bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor
Medch  voortvloeien  uit  de  onderbreking  van  zijn  werkzaamheden,  aan  de  opdrachtgever  door  te
berekenen.

Artikel 33  Wanprestatie en ontbinding.
33-1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek  zal  Medch  ingeval  van  wanprestatie  het  recht  hebben  zijn  verplichtingen  uit  de  gesloten
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

33-2  Partijen  hebben  het  recht  om  de  overeenkomst met  onmiddellijke  ingang,  zonder  rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.  De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt
en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Medch heeft voorts
ingeval  opdrachtgever  een  of  meer  verplichtingen  niet  nakomt  het  recht,  zulks  ter  zijner
keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b.  De  andere  partij  faillissement  aanvraagt  of  in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling  ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van  toepassing wordt verklaard dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.  De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.  De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland
te verlaten.

33-3  Medch  is  indien  hij  op  lid  2  van  dit  artikel  een  beroep  doet  gerechtigd  om  enig  bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Medch  reeds verleende diensten, zonder dat
enige waarschuwing of  ingebrekestelling vereist  is  in zijn geheel op  te eisen, alles onverminderd het
recht van Medch op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 34  Tussentijdse beëindiging en ontbinding.
34-1  Iedere  partij  heeft  het  recht  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  schriftelijk  te
beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat
de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd.
Beëindiging  is  eveneens  mogelijk  indien  de  andere  partij  na  daartoe  door  de  beëindigende  partij
schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig
blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met
de overeenkomst weg  te nemen, of  indien die andere partij  surseance van betaling aanvraagt of  in
staat van faillissement wordt verklaard.

34-2  De  in  lid 1 van dit artikel bedoelde  tussentijdse beëindiging heeft geen  terugwerkende kracht,
doch heeft als gevolg dat beide partijen na het  tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van
beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.

34-3  Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde
diensten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven
evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.

34-4  Onverminderd  de  aanspraken,  welke  partijen  ingevolge  de  gesloten  overeenkomst  en/of
onderhavige  voorwaarden  jegens  elkander  geldend  kunnen maken,  zal Medch  de  opdrachtgever  bij
het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de
opdrachtgever  in  redelijkheid  kan  verlangen  teneinde  met  behoud  van  de  continuïteit,  de
werkzaamheden,  die  onderwerp  van  de  overeenkomst  zijn  eventueel  door  een  ander  kan  laten
verrichten.

Artikel 35  Aansprakelijkheid.
35-1  Medch  is  tegenover  de  opdrachtgever  slechts  aansprakelijk  voor  de  schade  die  deze  lijdt  als
rechtstreeks gevolg van  tekortkomingen door Medch of door personen  in zijn dienst bij de vervulling
van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden,
bij normale  vakkennis  en met  inachtneming  van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening
vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens de  in de volgende  leden van dit artikel
omschreven beperkingen.

35-2  Medch  is  voor  tekortkomingen  van  personen  in  zijn  dienst  niet  aansprakelijk  indien  hij
aannemelijk maakt dat hij de  tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen
voorkomen of ontdekken.

35-3  Medch  is  slechts  aansprakelijk  voor  het  werk  dat  door  hemzelf  of  onder  zijn
verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.

35-4  Medch  is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever  lijdt als gevolg van handelingen
van aannemers of leveranciers in strijd met het bestek en/of de verdere voorwaarden.

35-5  Medch  stelt  kostenramingen  steeds  naar  zijn  beste  vermogen  op,  doch  is  niet  aansprakelijk
indien  blijkt  dat  het werk  voor  de  geraamde  kosten  niet  tot  stand  kan worden  gebracht,  tenzij  de
bouwsom,  koopsom  of  aanlegkosten  zijn  gelimiteerd.  In  dat  geval  is  Medch  verplicht  zonder
berekening van honorarium of kosten zijn plan zodanig om  te werken dat de bouwsom, koopsom of
aanlegkosten  beneden  de  bedoelde  limiet  blijven,  tenzij  de  overschrijding  wordt  veroorzaakt  door
bijzondere omstandigheden die als overmacht zijn aan te merken.

35-6  Bij  de  vaststelling  van  het  door Medch  als  schadevergoeding  te  betalen  bedrag  zal  rekening
moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de
schade  het  gevolg  is,  in  die  zin  dat  dit  bedrag  verhoudingsgewijs  lager  wordt  naarmate  de
tekortkoming minder ernstig is.

35-7  Bij  het  bepalen  van  het  karakter  van  de  tekortkomingen  worden  de  gevolgen  van  de
tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als Medch deze in redelijkheid had moeten
voorzien.

35-8  De  totaal  door Medch  te  vergoeden  schade  is  beperkt  tot  het  bedrag  van  het  hem  voor  zijn
diensten  ten  behoeve  van  dat werk  toekomende  honorarium,  dan wel  tot maximaal  de  verzekerde
waarde van de aansprakelijkheidsverzekering.

35-8  Indien de opdracht meer dan een object betreft, geldt als werk  in de evenbedoelde  zin het
object waaraan de schade optreedt.

35-10 Medch  is  niet  aansprakelijk  voor  de  kosten,  schaden  en  interesten  die mochten  ontstaan  als
direct of indirect gevolg van:
a.  Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.  Daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die
door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

35-11 Medch  is  aansprakelijk,  voor  zover  zijn  verzekering  dit  dekt,  dan  wel  tot  maximaal  de
factuurwaarde, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede aan eigendommen
van  opdrachtgever  en/of  derden,  voor  zover  ontstaan  door  schuld  van Medch of  van hen, die door
hem belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

35-12 Medch  draagt  zorg  voor  een  tijdige  toezending  van  het  lesmateriaal,  hij  is  echter  niet
aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten zijn invloedssfeer.

35-13 Medch zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van opdrachtgever
te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

35-14 Medch  is  niet  aansprakelijk  voor  de  kosten,  schaden  en  interesten  die mochten  ontstaan  als
direct of indirect gevolg van:
a.  Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.  Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.  Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.  Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e.  Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f.  Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

Artikel 36  Aansprakelijkheid opdrachtgever.
36-1  De opdrachtgever vrijwaart Medch  tegen iedere vordering van derden.

36-2  De  opdrachtgever  vergoedt  aan  derden  alle  schade,  die  zij  lijden  in  de  uitoefening  van
werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij opdrachtgever kan aantonen, dat hij zijn verplichtingen uit
de wet correct is nagekomen dan wel de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
derden.

36-3  De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering, waarmee
de schade als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel is gedekt.

36-4  Medch  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  veroorzaakt  aan  enig  voertuig  welke  door  de
opdrachtgever aan door Medch uitgezonden derden ter beschikking is gesteld.

Artikel 37  Uitsluiting aansprakelijkheid.
37-1  Medch  is  jegens de opdrachtgever niet  aansprakelijk  voor  schade die derden  toebrengen aan
eigendommen van de opdrachtgever of derden.

37-2  Medch  is  jegens  de  opdrachtgever  niet  aansprakelijk  voor  verbintenissen  die  derden  zijn
aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden.

37-3  Opdrachtgever vrijwaart Medch voor alle aansprakelijkheid van Medch voortvloeiende uit schade
als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel.

37-4  De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van de vrijwaring
en aansprakelijkheid.

Artikel 38  Honorering.
38-1  De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van Medch geldende tarief,
vermeerderd  met  kosten  gemaakt  door  derden,  tenzij  anders  overeengekomen.  Indien  na  de
overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al
geschieden  deze  ingevolge  reeds  bij  de  overeenkomst  te  voorziene  omstandigheden,  kunnen  deze
worden  doorberekend.  Bestaat  een  opdracht  uit  verschillende  onderdelen  (werken)  dan  wordt  het
honoraria  voor  elk  van  dat  onderdeel  afzonderlijk  berekend  volgens  deze  regeling,  tenzij  anders  is
overeengekomen.

38-2   Het honorarium van Medch is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 39  Verplichtingen van de opdrachtgever.
39-1  De  opdrachtgever  dient  zich  te  onthouden  van  handelingen  die  het Medch  onmogelijk maakt
zijn  opdracht  uit  te  voeren,  tevens  verplicht  opdrachtgever  zich  om  Medch  alle  gegevens  en
inlichtingen  te  verstrekken  die  nodig  zijn  voor  de  uitvoering  van  diens  opdracht.  Indien  de
opdrachtgever  de  bijstand  van  andere  adviseurs  wenst  in  te  roepen,  geschiedt  zulks  niet  dan  na
raadpleging van Medch.

39-2  De opdrachtgever is verplicht zich overeenkomstig de regels van het huis te gedragen en in het
bijzonder andere cursisten geen overlast te bezorgen.

39-3  Voor  alle  schade  aan  eigendommen  van  Medch,  van  andere  cursisten  of  van  personeel,
toegebracht door schuld van de opdrachtgever of van degenen die de opdrachtgever vergezellen,  is
opdrachtgever aansprakelijk.

39-4  Ingeval  van  wangedrag  van  de  opdrachtgever  is  Medch  gerechtigd  de  overeenkomst  met
onmiddellijke  ingang  te verbreken zonder dat de opdrachtgever enige  recht op schadevergoeding of
restitutie heeft.

39-1  De opdrachtgever zorgt ervoor dat Medch tijdig kan beschikken;
a.  over  de  voor  de  opzet  van  het  werk  benodigde  gegevens,  en  goedkeuringen  (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Medch;
b.  over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
c.  over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
d.  over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e.  over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

39-2  De  opdrachtgever  is  verplicht,  zonder  aanspraak  op  vergoeding,  water,  gas  en  elektriciteit,
alsmede  opslagruimte  voor  materialen  ter  beschikking  te  stellen,  indien  deze  op  of  bij  het  werk
aanwezig zijn.

39-3  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of
niet tijdige uitvoering daarvan.

39-4  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door  factoren waarvoor de
opdrachtgever  verantwoordelijk  is,  kunnen  de  daaruit  voor Medch  voortvloeiende  schade  en  kosten
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 40  Materialen en producten.
40-1  Tenzij  anders  is  overeengekomen  wordt  van  de  materialen  en  producten  de  normale
handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

40-2  Goederen die Medch  tijdens de werkzaamheden dient  te verwijderen kunnen desgewenst aan
hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

40-3  Ondergeschikte  veranderingen  (bv.  kleine  modelveranderingen)  van  of  aan  de  door  Medch
doorgeleverde materialen en producten, geven geen reden tot afkeuring.

Algemene Voorwaarden  pagina 13
Medch Consultancy & Education – Appingedam (normaal)
Artikel 41  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Medch om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door
Medch gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 42  Meer- en minderwerk.

42-1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

42-2  De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen voor te
stellen  en  op  te  dragen.  Slechts  meerwerk  dat  als  zodanig  en  schriftelijk  is  opgedragen  zal  voor
uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet
de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering,  respectievelijk van Medch op de verrekening
daarvan,  indien  en  voor  zover  door  andere  middelen  zal  worden  bewezen  dat  het  meerwerk  als
zodanig is opgedragen.

42-3  Door  Medch  te maken  kosten  welke  hun  oorzaak  vinden  buiten  zijn  schuld,  kunnen  aan  de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

42-4  Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het voorontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen
die hij aan het werk stelt, kunnen de daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening
worden gebracht.

Artikel 43  Oplevering.
43-1  De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet-tijdige oplevering dient de opdrachtgever Medch schriftelijk in gebreke te
stellen.

43-2  De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Medch geen beletselen
zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

43-3  De  opgegeven  termijnen  vangen  aan  na  ontvangst  van  de  eventueel  overeengekomen
vooruitbetalingen  en  alle  door  de  opdrachtgever  of  andere  partijen  te  verstrekken  vergunningen,
ontheffingen,  goedkeuringen,  en/of  toewijzingen,  informatie,  documenten,  eventuele materialen  en
dergelijke en dat de plaats waar het werk dient  te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Medch
zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

43-4  Indien  een  bepaalde  datum  van  oplevering  is  overeengekomen,  wordt  deze  automatisch
verlengd indien stagnatie optreedt welke Medch niet kan worden aangerekend, zoals staking, oorlog of
andere bijzondere omstandigheden, zoals onder andere genoemd in artikel 47 Overmacht.

43-5  Het werk wordt geacht  te  zijn opgeleverd op het  tijdstip waarop Medch dit de opdrachtgever
schriftelijk/mondeling  heeft medegedeeld,  dan wel  na  verloop  van  8 dagen  nadat Medch  schriftelijk
aan  de  opdrachtgever  heeft  medegedeeld  dat  het  werk  voltooid  is,  en  de  opdrachtgever  heeft
nagelaten  het  werk  binnen  die  termijn  op  te  nemen  of  de  opdrachtgever  het  aangelegde  en/of
uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

43-6  Kleine gebreken zullen door Medch zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden
tot  onthouding  van  goedkeuring  door  de  opdrachtgever  opleveren.  Behoudens  het  herstel  van  de
hiervoor genoemde kleine gebreken,  is Medch slechts gehouden  tot zo spoedig mogelijk herstel van
gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze
werkzaamheden  verbonden  kosten  zijn  voor  rekening  van  de  opdrachtgever,  tenzij  de  oorzaak  aan
Medch valt toe te rekenen

Artikel 44  Wijziging van de opdracht.
44-1  Wijzigingen  in de oorspronkelijke order,  van welke aard ook,  schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave
kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

44-2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering  daarvan,  moeten  door  de  opdrachtgever  tijdig  en  schriftelijk  aan  Medch  ter  kennis  zijn
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten
uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

44-3  Aangebrachte  wijzigingen  kunnen  tot  gevolg  hebben,  dat  de  voor  de  veranderingen
overeengekomen levertijd door Medch buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 45  Geheimhouding.
45-1  Medch  is verplicht  tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op
de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport
van Medch niet openbaar heeft gemaakt is het Medch niet geoorloofd er door publicatie of anderszins
bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.

45-2  Medch en opdrachtgever  zullen maatregelen nemen om de geheimhouding  te verzekeren van
alle door of namens opdrachtgever  ter beschikking gestelde gegevens en  inlichtingen. Partijen zullen
zodanige  gegevens  en  inlichtingen  niet  zonder  schriftelijke  toestemming  van  de  andere  partij  aan
derden kenbaar maken.

45-3  Medch  zal  redelijke  aanwijzingen  van  opdrachtgever  omtrent  het  waarborgen  van  de
geheimhouding in acht nemen.

45-4  Indien Medch zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan Medch verstrekt, met behulp
van zijn eigen apparatuur  te verwerken, staat de opdrachtgever er voor  in dat de documentatie, die
Medch aan opdrachtgever verstrekt teneinde deze in staat te stellen om de te verwerken gegevens op
de juiste wijze ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen
gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de  inhoud van die documentatie niet zonder
Medch zijn schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 46  Annuleren.
46-1  Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

46-2  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af  te nemen,  is hij
verplicht de door Medch  reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt
tegen  de  kostende  prijs,  inclusief  lonen  en  sociale  lasten  aan  te  nemen  en  te  betalen  en  is  hij
overigens  jegens  Medch  gehouden  tot  een  volledige  vergoeding  van  het  reeds  gepresteerde.
Opdrachtgever  zal  eveneens  aan Medch  als  schadeloosstelling  verschuldigd  zijn het bedrag  van 1/3
van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Medch te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

46-3  Onverminderd  het  vermelde  in  het  vorige  lid  van  dit  artikel  behoudt Medch  zich  alle  rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

46-4  Bij annulering  in geval van cursussen  is de opdrachtgever aan Medch de hieronder genoemde
percentages verschuldigd alsmede € 12,50 aan administratiekosten.
-50% van de cursusprijs,  indien de annulering plaatsvindt  in de periode  tussen 30 en 11 werkdagen
voor de aanvangsdatum van de cursus;
-75%  van de  cursusprijs,  indien de  annulering plaatsvindt  in de periode  tussen 10  en 6 werkdagen
voor de aanvangsdatum van de cursus;
-100% van de cursusprijs  indien de annulering plaatsvindt  in de periode  tussen 5 en 1 werkdag(en)
voor de aanvangsdatum van de cursus of op de cursusdag zelf.

46-5  De activiteit waarvoor men zich heeft ingeschreven kan in de volgende gevallen zonder kosten
worden geannuleerd:
-wanneer  er  een  overledenen  in  de  naaste  familie  is,  en  de  begrafenis  op  de  dag  is  waarop  de
activiteit plaatsvindt.
-een spoedopname in het ziekenhuis van de ingeschrevene.

Dit ter beoordeling van Medch en in alle gevallen moet dit schriftelijk worden aangetoond.

Artikel 47  Overmacht.
47-1  Buitengewone  omstandigheden,  zoals  onder  andere  stormschade  en  andere  natuurrampen,
belemmering  door  derden,  belemmering  in  het  vervoer  in  het  algemeen,  gehele  of  gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar Medch of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers  van  Medch,  gehele  of  gedeeltelijke mobilisatie,  belemmerende maatregelen  van  enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Medch, dan
wel  in  de  middelen  van  vervoer  van  derden,  het  opleggen  van  heffingen  of  andere
overheidsmaatregelen,  die  een wijziging  in  de  feitelijke  omstandigheden meebrengen,  leveren  voor
Medch overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder
dat de opdrachtgever enigerlei  recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan
doen gelden.

47-2  Medch is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de
overeenkomst  tot  uitvoering  van  diensten  te  annuleren  of  deze  op  te  schorten,  respectievelijk  te
wijzigen,  totdat  de  buitengewone  omstandigheden  hebben  opgehouden  te  bestaan,  waarbij  de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 48  Reclame.
48-1  Opdrachtgever  is  verplicht  terstond  na  de  levering  c.q.  oplevering  van  zijn  diensten,  deze
grondig  te  inspecteren  op  gebreken  en  bij  aanwezigheid daarvan, Medch  terstond  schriftelijk op de
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Medch
wijst  op  gebreken,  die  bij  grondig  onderzoek  konden worden  opgemerkt,  dan wordt  opdrachtgever
geacht met  de  staat waarin  de  diensten  zijn  opgeleverd,  in  te  stemmen  en  vervalt  ieder  recht  op
reclame.

48-2  Medch  dient  in  staat  te  worden  gesteld  ingediende  reclames  te  controleren.  Bij
overeenstemming  zal  een  schriftelijke  verklaring worden  opgesteld  die  door  beide  partijen  dient  te
worden ondertekend.

48-3  Indien  de  reclame  naar  het  oordeel  van  Medch  juist  is,  zal  Medch  hetzij  een  billijke
schadevergoeding  betalen  tot  ten  hoogste  de  factuurwaarde  van  de  geleverde  goederen,  hetzij  de
geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

48-4  Met  betrekking  tot  door Medch  in  opdracht  uitgevoerde  research  is  in  beginsel geen  reclame
mogelijk.

Artikel 49  Garantie.
Garantie  op  de  door  Medch  geleverde  en/of  door  hem  verleende  diensten wordt  slechts  verleend,
indien  en  voor  zover  bepaaldelijk  schriftelijk  overeengekomen  en/of  schriftelijk  door  hem  gegeven.
Voor verkochte en geleverde goederen met  fabriek-  resp.  importeurs- of groothandelgarantie gelden
slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 50  Retentierecht.

Wanneer Medch  goederen  van  de  opdrachtgever  onder  zich  heeft,  is  hij  gerechtigd  deze  goederen
onder  zich  te  houden  tot  voldoening  van  alle  kosten  die  hij  besteed  heeft  ter  uitvoering  van  de
opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Medch  heeft  dit  retentierecht  eveneens  op  grond  van  eerdere  overeenkomsten  waaruit  de
opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 51  Eigendomsvoorbehoud.
51-1  Zolang Medch geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking
tot  de  koop/verkoop  (inclusief  eventuele  schade,  kosten  en  rente  daaronder  begrepen)  heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Medch.

51-2  Medch heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling  ingevolge de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van  toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

51-3  Alle  daden  van  beschikking met  betrekking  tot  de  verkochte  en  geleverde  goederen,  zijn  de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 52  Betaling.
52-1  Betalingen dienen  te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.  Termijnbetalingen  zijn  slechts  mogelijk  wanneer  dit  schriftelijk  van  tevoren  is
overeengekomen met Medch.  Opdrachtgever  dient  er  dan  voor  te  zorgen  dat  de  overeengekomen
termijnbetalingen voor de uiterst overeengekomen datum bij Medch in bezit is.

52-2  Medch  is gerechtigd  indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde  termijn
door  hem  is  ontvangen,  aan  de  opdrachtgever  een  rente  ad.  1,25%  per  maand  te  berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

52-3  Medch is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel  gerechtelijke  als  buitengerechtelijke  kosten,  door  de  niet  betaling  veroorzaakt  te  vorderen,
waaronder  begrepen  de  kosten  van  advocaat,  procureur,  zaakwaarnemer,  gerechtsdeurwaarder  en
incassobureau.

52-4  Alle  te  maken  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  kosten  komen  voor  rekening  van  de
opdrachtgever.  De  buitengerechtelijke  kosten  zullen  worden  berekend  overeenkomstig  het  rapport
Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse  Vereniging  voor  Rechtspraak  alsdan  redelijk  zullen worden  geacht.  Tevens worden  de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

52-5  Uit het enkele feit dat Medch zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte
en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 53  Toepasselijk recht.
Op  alle  door  Medch  gesloten  overeenkomsten  en/of  verrichte  handelingen  is  uitsluitend  het
Nederlandse  recht  van  toepassing;  deze  overeenkomsten  en/of  handelingen  worden  geacht  in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 54  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de
enkele  invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats
van  Medch,  indien  deze  dit  wenst,  aanhangig  worden  gemaakt  voor  zover  de  Burgerlijke  Rechter
daartoe wettelijk bevoegd is.